Emacsのelの管理をcaskで行うことにした。

Caskのインストール

curl -fsSkL https://raw.github.com/cask/cask/master/go | python

$HOME/.cask/binにパスを通したあと以下のコマンドで初期化する

cask upgrade-cask
cd ~/.emacs.d
cask init

これでCaskというファイルが$HOME/.emacs.dに作られる。 ファイル中にはすでにいくつかelが追加されているので更に追加していく。

(source gnu)
(source melpa)
(source marmalade)

(depends-on "ag")
(depends-on "all")
(depends-on "all-ext")
(depends-on "anything")
(depends-on "anything-complete")
(depends-on "anything-match-plugin")
(depends-on "anything-obsolete")
(depends-on "auto-complete")
(depends-on "bind-key")
(depends-on "cask")
(depends-on "coffee-mode")
(depends-on "color-moccur")
(depends-on "color-theme")
(depends-on "color-theme-railscasts")
(depends-on "ctags")
(depends-on "ctags-update")
(depends-on "dash")
(depends-on "descbinds-anything")
(depends-on "duplicate-thing")
(depends-on "drag-stuff")
(depends-on "dropdown-list")
(depends-on "epl")
(depends-on "etags-table")
(depends-on "exec-path-from-shell")
(depends-on "expand-region")
(depends-on "f")
(depends-on "findr")
(depends-on "flycheck")
(depends-on "flycheck-cask")
(depends-on "flycheck-color-mode-line")
(depends-on "flymake")
(depends-on "flymake-coffee")
(depends-on "flymake-css")
(depends-on "flymake-cursor")
(depends-on "flymake-easy")
(depends-on "flymake-haml")
(depends-on "flymake-jslint")
(depends-on "flymake-ruby")
(depends-on "haml-mode")
(depends-on "helm")
(depends-on "helm-ag")
(depends-on "helm-c-moccur")
(depends-on "helm-descbinds")
(depends-on "helm-gtags")
(depends-on "highlight")
(depends-on "highlight-current-line")
(depends-on "highlight-indentation")
(depends-on "htmlize")
(depends-on "inf-ruby")
(depends-on "inflections")
(depends-on "idle-highlight-mode")
(depends-on "js2-mode")
(depends-on "json")
(depends-on "jump")
(depends-on "less-css-mode")
(depends-on "magit")
(depends-on "multiple-cursors")
(depends-on "mark-multiple")
(depends-on "mykie")
(depends-on "nav")
(depends-on "nginx-mode")
(depends-on "nyan-mode")
(depends-on "org")
(depends-on "pallet")
(depends-on "php-extras")
(depends-on "php-mode")
(depends-on "pkg-info")
(depends-on "popup")
(depends-on "popwin")
(depends-on "prodigy")
(depends-on "projectile")
(depends-on "redo+")
(depends-on "rthml-mode" :git "https://github.com/eschulte/rhtml.git")
(depends-on "rinari")
(depends-on "robe")
(depends-on "rspec-mode")
(depends-on "ruby-block")
(depends-on "ruby-compilation")
(depends-on "ruby-electric")
(depends-on "ruby-end")
(depends-on "ruby-interpolation")
(depends-on "ruby-mode")
(depends-on "ruby-tools")
(depends-on "s")
(depends-on "sass-mode")
(depends-on "scss-mode")
(depends-on "surround")
(depends-on "smartparens")
(depends-on "smex")
(depends-on "undo-tree")
(depends-on "visible-color-code")
(depends-on "wgrep")
(depends-on "wgrep-ag")
(depends-on "wgrep-helm")
(depends-on "yaml-mode")
(depends-on "yari")
(depends-on "use-package")
(depends-on "web-mode")
(depends-on "yasnippet")

そんで以下のコマンドを$HOME/.emacs.dで打って、$HOME/.emacs.d/.cask以下にelをインストール

cask install

最後に.emacsやemacs.d/init.elの先頭付近に

(require 'cask "~/.cask/cask.el")
(cask-initialize)

を追加してインストールしたelにパスを通したらおしまい。